Skip to main content

Chin-Ho Chen, PhD

Publications

Zhao, Yu, Chin-Ho Chen, Susan L. Morris-Natschke, and Kuo-Hsiung Lee. “Design, synthesis, and structure activity relationship analysis of new betulinic acid derivatives as potent HIV inhibitors.” Eur J Med Chem 215 (April 5, 2021): 113287. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113287.

Full Text

Feng, Da, Xiaofang Zuo, Lanlan Jing, Chin-Ho Chen, Fisayo A. Olotu, Hao Lin, Mahmoud Soliman, et al. “Design, synthesis, and evaluation of "dual-site"-binding diarylpyrimidines targeting both NNIBP and the NNRTI adjacent site of the HIV-1 reverse transcriptase.” Eur J Med Chem 211 (February 5, 2021): 113063. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.113063.

Full Text

Dang, Zhao, Lei Zhu, Lan Xie, Kuo-Hsiung Lee, Faisal Malik, Zhijun Li, Li Huang, and Chin-Ho Chen. “Design and Synthesis of Quinolizidine Derivatives as Influenza Virus and HIV-1 Inhibitors.” Curr Med Chem, December 29, 2020. https://doi.org/10.2174/0929867328666201229121802.

Full Text

Otsuki, Kouharu, Mi Zhang, Asuka Yamamoto, Minami Tsuji, Miyuko Tejima, Zi-Song Bai, Di Zhou, et al. “Anti-HIV Tigliane Diterpenoids from Wikstroemia scytophylla.” J Nat Prod 83, no. 12 (December 24, 2020): 3584–90. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.0c00700.

Full Text

Otsuki, Kouharu, Wei Li, Kasumi Miura, Yoshihisa Asada, Li Huang, Chin-Ho Chen, Kuo-Hsiung Lee, and Kazuo Koike. “Isolation, Structural Elucidation, and Anti-HIV Activity of Daphnane Diterpenoids from Daphne odora.” J Nat Prod 83, no. 11 (November 25, 2020): 3270–77. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.0c00540.

Full Text

Wang, Qiang, Yujiang Li, Liyun Zheng, Xiaowan Huang, Yanli Wang, Chin-Ho Chen, Yung-Yi Cheng, Susan L. Morris-Natschke, and Kuo-Hsiung Lee. “Novel Betulinic Acid-Nucleoside Hybrids with Potent Anti-HIV Activity.” Acs Med Chem Lett 11, no. 11 (November 12, 2020): 2290–93. https://doi.org/10.1021/acsmedchemlett.0c00414.

Full Text

Rahim, Abdul, Yohei Saito, Shuichi Fukuyoshi, Katsunori Miyake, Masuo Goto, Chin-Ho Chen, Gemini Alam, Kuo-Hsiung Lee, and Kyoko Nakagawa-Goto. “Paliasanines A-E, 3,4-Methylenedioxyquinoline Alkaloids Fused with a Phenyl-14-oxabicyclo[3.2.1]octane Unit from Melochia umbellata var. deglabrata.” J Nat Prod 83, no. 10 (October 23, 2020): 2931–39. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.0c00454.

Full Text

Sun, Songkai, Boshi Huang, Zhuo Li, Zhao Wang, Lin Sun, Ping Gao, Dongwei Kang, et al. “Discovery of potential dual-target prodrugs of HIV-1 reverse transcriptase and nucleocapsid protein 7.” Bioorg Med Chem Lett 30, no. 16 (August 15, 2020): 127287. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127287.

Full Text

Li, Jian-Chun, Wei-Feng Dai, Dan Liu, Ming-Yan Jiang, Zhi-Jun Zhang, Xuan-Qin Chen, Chin-Ho Chen, Rong-Tao Li, and Hong-Mei Li. “Bioactive ent-isopimarane diterpenoids from Euphorbia neriifolia.” Phytochemistry 175 (July 2020): 112373. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2020.112373.

Full Text

Lu, Yan, Ya-Si Huang, Chin-Ho Chen, Toshiyuki Akiyama, Susan L. Morris-Natschke, Yung-Yi Cheng, Ih-Sheng Chen, Sheng-Zehn Yang, Dao-Feng Chen, and Kuo-Hsiung Lee. “Anti-HIV tigliane diterpenoids from Reutealis trisperma.” Phytochemistry 174 (June 2020): 112360. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2020.112360.

Full Text

Pages